Công khai tài chính năm 2017_Quý I, II năm 2018

Thứ năm - 09/08/2018 06:12
Công khai tài chính năm 2017, Quý I và II năm 2018.
Đơn vị: TRƯỜNG THCS THẠCH TRUNG
Chương:622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ- PGD ngày         UBND TP Hà Tĩnh)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt:  đồng
Số TT Nội dung Dự toán được giao
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  
1 Số thu phí, lệ phí                             245,230,000  
1.1 Lệ phí  
1.2 Phí                             245,230,000  
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại                             165,542,000  
2.1 Phí  
2.2 Chi quản lý hành chính  
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                             165,542,000  
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  
3.1 Lệ phí  
3.2 Phí  
II Dự toán chi ngân sách nhà nước  
1 Chi quản lý hành chính  
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
2 Nghiên cứu khoa học  
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở  
2,2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  
2,3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề                         3,517,445,700  
3,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                         3,279,124,700  
3,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                             130,616,000  
3,3 Kinh phí nhiệm vụ CCTL                             107,705,000  
Thạch Trung,  Ngày  31  Tháng 12   Năm 2017
                                            Hiệu trưởng 
     
     
     
                                            Nguyễn Đình Chiến
     
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: TRƯỜNG THCS THẠCH TRUNG
Chương:622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ- PGD ngày         UBND TP Hà Tĩnh)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt:  đồng
Báo cáo Quý I; II  năm 2018
Số TT Nội dung Dự toán được giao
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  
1 Số thu phí, lệ phí  
1,1 Lệ phí  
1,2 Phí  
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  
2,1 Phí  
2,2 Chi quản lý hành chính  
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  
3,1 Lệ phí  
3,2 Phí  
II Dự toán chi ngân sách nhà nước                         3,466,000,000  
1 Chi quản lý hành chính  
1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1,2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
2 Nghiên cứu khoa học  
2,1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở  
2,2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  
2,3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề                         1,789,332,105  
3,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                         1,789,332,105  
3,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3,3 Kinh phí nhiệm vụ CCTL  
Thạch Trung,  Ngày  06     Tháng  7   Năm 2018
                                            Hiệu trưởng 
     
     
     
     
                                            Nguyễn Đình Chiến
 
 
Đơn vị: TRƯỜNG THCS THẠCH TRUNG
Chương:622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2017
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ- ... ngày …/…/… của UBND TP)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính:  đồng
Số TT Nội dung Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt Trong đó    
        Quỹ lương Chi hoạt động thường xuyên Trích lập các quỹ( khác)
I Quyết toán thu          
A Tổng số thu           245,230,000          
1 Số thu phí, lệ phí           245,230,000          
1,2 Phí          
  Thu học phí buổi thứ 2          
  Thu khác (căn tin, giữ xe…..)          
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Thu sự nghiệp khác          
B Chi từ nguồn thu được để lại           165,542,000                  55,000,000           110,542,000    
1 Chi từ nguồn thu phí được để lại           165,542,000                  55,000,000           110,542,000    
1,2 Phí          
  Thu học phí buổi thứ 2          
  Thu khác (căn tin, giữ xe…..)          
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác          
C Số thu nộp NSNN          
1 Số phí, lệ phí nộp NSNN          
1,1 Lệ phí          
1,2 Phí          
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác          
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước       3,517,445,700            3,099,511,684           417,934,016    
1 Chi quản lý hành chính          
1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       3,279,124,700            2,991,806,684           287,318,016    
1,2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ           130,616,000               130,616,000    
1,3 Kinh phí thực hiện chế độ CCTL           107,705,000               107,705,000      
2 Nghiên cứu khoa học          
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề          
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình          
5 Chi bảo đảm xã hội          
6 Chi hoạt động kinh tế          
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường          
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin          
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn          
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao          
11 Chi Chương trình mục tiêu          
      Thạch Trung,  Ngày  31  Tháng  12  Năm 2017
          Hiệu trưởng   
             
             
             
           Nguyễn Đình Chiến
 
             
             
Đơn vị: TRƯỜNG THCS THẠCH TRUNG
Chương:622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC  QUÝ I,II năm 2018  
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ- ... ngày …/…/… của.UBND TP HÀ TĨNH)  
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)  
ĐV tính:  đồng            
Số TT Nội dung Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt Trong đó    
        Quỹ lương Chi hoạt động thường xuyên Trích lập các quỹ(khác)
I Quyết toán thu          
A Tổng số thu                         -          
1 Số thu phí, lệ phí          
1,2 Phí          
  Thu học phí buổi thứ 2          
  Thu khác (căn tin, giữ xe…..)          
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Thu sự nghiệp khác          
B Chi từ nguồn thu được để lại             38,843,000                  38,843,000    
1 Chi từ nguồn thu phí được để lại             38,843,000                  38,843,000    
1,1 Chi sự nghiệp………….          
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
1,2 Phí                         -                -        
  Thu học phí buổi thứ 2          
  Thu khác (căn tin, giữ xe…..)          
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác          
C Số thu nộp NSNN          
1 Số phí, lệ phí nộp NSNN          
1,1 Lệ phí          
1,2 Phí          
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác          
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước                -        
1 Chi quản lý hành chính          
2 Nghiên cứu khoa học          
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề       1,789,332,105                -          1,564,210,642           225,121,463    
3,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       1,789,332,105            1,564,210,642           225,121,463    
3,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     0 0  
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình          
5 Chi bảo đảm xã hội          
6 Chi hoạt động kinh tế          
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường          
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin          
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn          
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao          
11 Chi Chương trình mục tiêu          
      Thạch Trung,  Ngày  06  Tháng  7  Năm 2018
          Hiệu trưởng   
             
             
             
           Nguyễn Đình Chiến
 
             
               
 
 
 Từ khóa: công khai, tài chính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ

  • Đang truy cập8
  • Hôm nay261
  • Tháng hiện tại9,627
  • Tổng lượt truy cập111,953
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây